Cikkek listázása

Augusztus 20. ünnepén

Krisztus az ajkán, Krisztus a szívében

Szerző: Bábel Balázs érsek

Történelmünk során zarándokként vagy turistaként sokan megjárták Rómát. Nekünk, magyaroknak örökre nevezetes marad Asztrik apát, az első kalocsai érsek római útja. Az ezredik év őszén küldte őt István, a magyarok fejedelme II. Szilveszter pápához, hogy számára koronát hozzon, és ezzel népe beiktatódjék a keresztény népek sorába.

A megkoronázás jelentősége az idő múlásával egyre növekedett. Évszáza­dok múltán már megbizonyosodhatott róla a magyar nép, hogy amit a Szent Korona jelképezett számára, az biztosította fönnmaradását a Kárpát-medencében, ahol ötezer év óta laktak a história által is följegyzett népek: illírek, trákok, kelták, rómaiak, hunok, különböző germán törzsek, avarok és frankok, akik vagy beleolvadtak a többi nép közé, vagy nyomtalanul eltűntek. Csak a magyarság tudott megmaradni, ezeréves államot alapítani, amely az életére törő nagy birodalmakat is túlélte. Mindez azért volt lehetséges, mert Szent István elvitathatatlan érdeme, mely által történelmünk legnagyobb egyénisége, a magyar szentek legnagyobbika lett. Ezért augusztus 20. ünnepe a hála napja, amikor hálát adunk Istennek, hogy nekünk adta Szent István királyt, akiről Hartwig püspök legendájában azt olvassuk, hogy Krisztus a száján, Krisztus a szívén, Krisztust hordozta minden tettén.

Szent István korára már kialakult a koronázási szertartás teljes rendje, mely nagyban hasonlított a mai pap-, vagy püspökszenteléshez. A fejedelem teljes fegyverzetében a koronázó főpap elé járult, aki Szent István esetében az esztergomi érsek volt. Különböző imádságokat mondtak el Salamon és Dávid király bibliai történetéből merítve. Ezután a fejedelem arcra borult és a Mindenszentek litániáját énekelték. Ezt követően olajat öntöttek a fejére a következő szavak kíséretében: „Fölkenlek téged királlyá az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében”. Ezután fejére helyezték a koronát. A koronázásnak volt egy mai időkben is megszívlelendő mozzanata. Mielőtt elkezdődött volna a szertartás, megkérdezték az ott álló népet: „Akarjátok-e, hogy fejedelmetek király legyen?” A népnek egyhangúan kellett felelni rá: „Akarjuk!” Ha ma megkérdeznék a magyar népet, hogy akarja-e, hogy Szent Istvánhoz hasonló hitű és jellemű emberek vezessék az országot, akik a keresztény életelveket népünkkel megvalósíttatják, vajon kapnának-e kétharmados többséget?

Szent István egyértelművé tette törvényeiben, fiához intézett Intelmeiben, hogy az egyház és állam rendjét tiszteletben kell tartani. Az imádságot, a kegyességet, az irgalmasságot és a többi erényt gyakorolni kell. Egyéni életpéldájával pedig arra tanít, hogy a születendő életet, majd a családi életet tisztelni kell. Meggyőződéses hitének tanúságát adta, amelyben benne volt a Szűz Mária-tisztelet is. Vajon akar­ná‑e a magyar nép ezt követni? Mert ha nem, akkor minden megemlékezés csak olyan, amelyet a próféták kárhoztattak a helytelen istentisztelettel kapcsolatban, s ez a szentekre is áll, hogy „csak ajkunkkal tiszteljük” őket.

A 13. századi kalocsai székesegyházból való az a királyfej, vörös márványszobor – amelynek eredetije a Nemzeti Galériában látható –, amelyről sokan azt tartják, hogy Szent István királyt ábrázolja. Kétszáz évvel Szent István halála után úgy élt már a magyar nép emlékezetében, hogy a szobor markáns vonásaival egy szilárd jellemű ember portréját mutatja, aki nemcsak azt mondta: „Uram! Uram!”, hanem meg is tette az Isten akaratát.

A történelemből ismerünk olyan uralkodókat, akik Szent Istvánhoz hasonlóan államot alapítottak, vármegyéket, egyházmegyéket szerveztek, templomok építését tették kötelezővé, de mégsem váltak szentekké. Szent István a krisztuskövetésben maga járt elöl jó példával. Számára a keresztény élet nem külsőséges tettekben nyilvánult meg, még csak nem is reálpolitikai meggondolásból váltotta föl elődjeinek pogány életformáját keresztény hitre, hanem őszintén hitt és tudatában volt annak, hogy Isten ítélőszéke elé fog egykoron állni. Tudta, hogy a királyi korona számára csak időleges és semmit sem ér, ha nem nyeri el az üdvösség koronáját. Azt írta Szent Imrének: „Kell, hogy a királyt kegyesség és irgalmasság díszítse, de a többi erény is hassa át és ékesítse. Mert ha a királyt istentelenség és kegyetlenség szennyezi, hiába tart igényt a »király« névre, zsarnoknak kell nevezni. Ennek okából hát szerelmetes fiam, szívem ékessége, sarjam, jövő reménysége, megkérlek, megparancsolom neked, hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre támaszkodva légy kegyes. Mert a szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz”. Az Evangélium átiratának mondhatók ezek a gondolatok, amelyek ma is időszerűek, ha egyéni, családi és társadalmi életünkben boldogulni akarunk.

Szent István király! Járj közbe népedért Istennél, hogy példádat kövessük, szavadat, intelmeidet megfogadjuk, és így népünknek ne csak ezeréves múltja, hanem jövője is legyen.

Legfrisebb szám
Legfrissebb szám fedlapja
2010. június
Tartalom >>>